Allmänna villkor

1. ALLMÄNNA VILLKOR

Följande allmänna villkor gäller mellan Östersunds Städservice AB 559012–3062 (nedan kallat Östersunds Städservice) och kunden.

Dessa gäller för samtliga tjänster om inte annat anges. Med ”tjänst” avses enstaka uppdrag ex. tjänst Hemstäd, Storstäd, Fönsterputs och Bortforsling utfört åt ”beställaren”, mot ersättning enligt godkänd beställning.

Dataskyddslagen GDPR
På Östersunds Städservice värnar vi om din integritet. Det är frivilligt för dig att lämna dina personuppgifter till oss, men vi behöver dem för att fullgöra våra åtaganden baserat på det avtal vi har samt uppfylla rättsliga skyldigheter som Östersunds Städservice har. Östersunds Städservice är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter enligt GDPR Dataskyddsförordning. Läs mer på: www.osdstadservice.se

2. UPPDRAGET

Östersunds Städservice förbinder sig att utföra överenskomna tjänster på ett professionellt och för branschen korrekt sätt. Östersunds Städservice skall vid utförandet av tjänsten använda sig av kompetent och lämplig personal.

Utrustning:
Östersunds Städservice skall tillhandahålla fullt fungerande städmaterial och städutrustning anpassade för att kunna utföra beställd tjänst.

3. Avbokning och ombokning av servicetillfälle

Kunden har möjlighet att avboka/omboka städuppdrag.
Avbokning ska ske senast kl. 10.00 en (1) arbetsdag innan städtillfället. Meddelas till Östersunds Städservice på es.ecivresdatsdso@ofni alternativt: 063-391 05 86

Avbokning oavsett orsak som sker efter kl. 10.00 en (1) arbetsdag innan städtillfället äger Östersunds Städservice rätten att ta ut full ersättning för städtillfället.

Vid de tillfälle Östersunds Städservice ej har åtkomst till städobjektet (ingen hemma, avsaknad av nyckel på avtalad plats) enligt överenskommen städdag och tid anser Östersunds Städservice detta som en avbokning och äger rätten att ta ut full ersättning för städtillfället.

4. NÖJD KUNDGARANTI

Östersunds Städservices städgaranti innebär att om du mot förmodan inte är nöjd med vårt arbete åtgärdar vi det i samråd med dig. Vårt enda krav är att du gör din reklamation senast 3 dagar efter utförd städning

5. AVGIFTER OCH ÖVRIGA BETALNINGSVILLKOR

Kunden skall till Östersunds Städservice utge ersättning för utförda tjänster enligt överenskommet pris. Fakturering sker enligt specificerad faktura. Betalning ska ske senast inom tjugo (20) dagar från fakturadatum eller om det är till fördel för kunden det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande det vid var tid gällande diskontot med ett tillägg av åtta (8) procentenheter. Vid betalning mot pappersfaktura har Östersunds Städservice rätt att ta ut en faktureringsavgift på 15 kronor. En påminnelseavgift à 50 kronor läggs på fakturan vid de fall en påminnelse skickas ut. Anmärkning på Östersunds Städservice fakturor ska muntligt alt. skriftligt vara Östersunds Städservice tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum.

6. PRIS:

Pris för tjänst framgår enligt muntlig överenskommelse, offert, orderbekräftelse.

7. NYCKLAR MM

Beställaren skall antingen vara hemma när vi kommer eller lämna nyckeln till Östersunds Städservice på adress Inspektörsvägen 16 eller lämna nyckeln ”på annan plats” enligt överenskommelse. Återlämnande av nyckel sker enligt överenskommelse.

8. ANSVARSBEGRÄNSNING, ETC.

Östersunds Städservice ansvarar inte för skada eller olägenhet som kan uppkomma med anledning av underlåtenhet att uppfylla förpliktelser enligt detta avtal eller på grund av försenad eller utebliven städhjälp utöver vad som uttryckligen anges häri. Kunden förbinder sig att hålla Östersunds Städservice skadelös i anledning av eventuella krav avseende kostnader för ersättningstjänster, inkomstbortfall eller annan sådan ren förmögenhetsskada som Kunden kan komma att rikta mot Östersunds Städservice i anledning av försenad eller utebliven städhjälp eller Hushållsnära tjänst.

9. SKADA PÅ PERSON ELLER EGENDOM M.M.

Östersunds Städservices ansvarsförsäkring täcker skador orsakat av Östersunds Städservices personal. Ansvarsförsäkring täcker skador upp till ett belopp om 10 miljoner kronor per skada alternativt 20 miljoner per år och inom ramen för gällande försäkringsvillkor. För att kunna framställa anspråk på ersättning eller göra anmärkning mot utförandet av avtalad tjänst skall kunden inom skälig tid efter utförd tjänst underrätta Östersunds Städservice därom. När det gäller sakskada ska även detta anmälas inom skälig tid. I annat fall har Kunden förlorat sin rätt till ersättning gentemot Östersunds Städservice.

10. FÖRSÄKRING:

Östersunds Städservice har tecknat försäkring för sin personal och för tillhandahållande av städhjälp och hushållsnära tjänster.

11. FÖRBEREDELSER INNAN FÖNSTERPUTSNINGEN

Beställaren skall plocka bort samtliga saker från alla fönster. Om detta inte är gjort debiterar vi ordinarie timdebitering efter rutavdrag.

12. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG

Villkoren publiceras på Östersunds Städservices
hemsida: osdstadservice.se

13. SEKRETESS / TYSTNADSPLIKT

Varje uppdrag behandlas med sekretess. Östersunds Städservice medarbetare har skrivit på en sekretessförbindelse och därmed tystnadsplikt.